Referat fra holdledermødet om Oldboys Turneringen 69+ for 2024

Aalborg den 6. marts 2024

1.    Velkomst og overblik over deltagerne

Kaj Jørgensen fra turneringsledelsen (Freja) bød velkommen til de 17 repræsentanter fra de 8 deltagende klubber, og dagsordenen blev godkendt. Freja udarbejder referat fra mødet der udsendes til kommentering før endelig udsendelse.

2.    Sidste sæson, beretninger og kommentarer

Efter præsentation af deltagerne og en tak til Storvorde for den veltilrettelagte turneringsafslutning 2023 med spisning, blev dagsordenen godkendt. Der var ingen andre kommentarer til punktet.                                                     

3.    Stævneledelse - Hver klub vælger en ansvarlig

Der er enighed om, at det er den enkelte stævnearrangør, der varetager stævneledelsen og dermed er ansvarlig for gennemførelse af 69+ turneringen.

           3.1. Baneopsætning og nummerering

Kaj Jørgensen viste eksempel på hvordan banenummereringen bør være, så det tydedeligt fremgår beliggenheden af de 4 baner, hvor der spilles. Bemærk: Baneskiltene bør umiddelbart efter det enkelte stævne gives videre til den næste klub der skal afvikle stævne.

            3.2.  Dommere – finde det nødvendige tal

Der var efter drøftelse enighed om at der skal være dommere til rådighed for afvikling af kampene. Det er den enkelte turneringsledelse, der har ansvaret for at sikre, at der er dommere til rådighed, så alle kampe er dækket ind.

Er der mod forventning mangel på en dommer, må der spørges gennem andre turneringsledelser. (RKG tilkendegav at de muligvis har 2 dommere, der kan være gennemgående til alle turneringsdage).

            3.3.  Tidtagning og resultatnotering

Det er stævneledelsen, der har ansvaret for notering af kampresultater, og at der sker indberetning af disse. Skema til udfyldelse kan udskrives fra hjemmesiden eller om nødvendigt leveres af turneringsledelsen.

4.    Turneringsafslutning – hvem melder sig som arrangør?

Turneringsafslutningen forventes at blive den 23. september med start ca. kl. 17:30. RKG gav på mødet håndslag på, at de vil påtage sig opgaven med at arrangere turneringsafslutningen.

5.    Planlægning af den kommende sæson

5.1. 4-mandshold fastholdes som udgangspunkt.

Efter drøftelse var der enighed om, at vi fortsætter med at afvikle turneringen med 4 spillere på banen fra hvert hold.                                                                                                              

5.2. Overblik over antal hold i turneringen. Som udgangspunkt var der lagt op til en turneringstilrettelæggelse med 8 hold. Chang tilkendegiver, at de ønsker 2 hold med i turneringen. Efter drøftelse var der enighed om, at alle hold skal være velkomne. (Bekymringen gik på om en klub gennem hele sæsonen kan mestre at stille med 2 hold – sygdom, skader, ferie, golf mv.).  Det undersøges af turneringsledelsen, om der kan findes en tiende klub. Er det ikke muligt tilrettelægges efter 9 hold med en oversidder i hver runde.

5.3. Stævne-/kampdage. Kaj Jørgensen omdelte kalender for 2024 for tilrettelæggelse af ny turneringsplan. Det forventes, at forårsturneringen allerede starter den 15. april og holder sommerferie efter gennemførelse af 5 runder den 10.juni. Efteråret starter den 12. August og slutter efter 4 runder med omtalte turneringsafslutning hos RKG.

For 10 hold skal der spille 9 runder for at alle møder alle, lig med 36 runder. Hvis det sker 4 gange, passer det lige med 9 stævner à 4 runder. (Hvis der kun er 9 hold, er planen den samme blot minus kampene med oversiddere.)

6.    Dispensationer / særregler.

6.1.  Mulighed for at hold, der ønsker at spille 5-mands kampe, som forsøg kan mødes indbyrdes (mål rykkes ud)

Hvis 2 hold er enige om at afvikle den enkelte kamp med 5 spillere på hvert hold, er dette i orden. Dog forudsættes det, at banestørrelse og eventuelle afmærkninger med kegler eller lignende muliggør det.

6.2. To Spørgsmål: ‘mand over midten’? Og ‘score fra egen banehalvdel’?

Der er enighed om at de hidtidige regler er gældende. Dvs. at vi ikke spiller med en mand over midten, og at der må scores fra hele banen.

6.3. Advarsler straffes efter regler i 5-mands-turneringen

Som noget nyt blev der på mødet vedtaget en regel om, at kampdommeren kan give en spiller 5 minutters pause, hvis der udvises ”utilladelig spillemåde”, som det betegnes i fodboldloven. Det straffede hold kan i sådanne tilfælde ikke indsættes en anden 4. spiller i stedet. Udvisningen annulleres, hvis der scores et mål forinden.

7.    Disciplinærudvalg

Oldies but Goodies har hidtidig haft et disciplinærudvalg, så det gælder nu også for 69+. Udvalgets medlemmer er indtil videre: Henrik Jervild, Chang, Henrik Schnoor, Gug og Jan Brandt, Freja.

8.    Deltagergebyr

Holdlederne accepterede, at der fremover og i lighed med de andre turneringer i Oldies but Goodies opkræves et deltagergebyr – indtil videre på 400 kr. pr hold.

9.    Eventuelt

Kaj Jørgensen orienterede om, at den nye turneringsledelse for Oldies but Goodies, Peter Gaede og Peter Nielsen, til næste år overtager turneringsledelsen for 69+.

Peter Gaede oplyste, at der inden turneringsstart vil blive forsøgt afviklet et minikursus for turneringens dommere. Sted og dato vil komme ud snarest.

Der vil desuden blive undersøgt, om der er baggrund for en indendørs turnering for 69+ i vinterperioden 2024/25. Drøftes med klubberne endeligt lige efter sommerferien.

Der blev på mødet udtrykt ønske om afvikling af et afsluttende arrangement for alle hold i alle turneringer, gerne som Five-a-Side turnering.

Ref: Ebbe/Kaj 07.03.2024